JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

MAX har inte rätt till avdrag för klimatkompensation

[2016-06-16] Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat dom i två mål som gäller MAX Hamburgerrestaurangers rätt till avdrag för klimatkompensation. MAX överklagande har avslagits av förvaltningsrätten.

MAX har för beskattningsåren 2012 och 2013 begärt avdrag med sammanlagt 7 103 374 kr för klimatkompensation. Av domen framgår att avdraget avser köp av utsläppsrätter. Den ersättning som MAX betalat har skapat förutsättningar för ett projekt som planterar träd i Uganda. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande 2014 bedömt att ett bolag inte har rätt till avdrag för kostnader som bolaget haft för att skapa förutsättningar för trädplantering i Uganda (HFD 2014 ref. 62). För att MAX ska ha rätt till avdrag för klimatkompensation ska utgifterna ha ett samband med den verksamhet som bolaget bedriver. Förvaltningsrätten har mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens praxis bedömt att den klimatkompensation som MAX har begärt avdrag för inte kan anses ha skett i syfte att förvärva och bibehålla inkomster i bolaget och att det inte finns någon anknytning mellan MAX restaurangverksamhet och verksamheten med trädplantering i Uganda. MAX får därför inte avdrag. I andra hand har MAX begärt avdrag med sammanlagt 1 264 000 kr för ett uppskattat marknadsvärde av kostnader för administration, marknadsförings- och kommunikationstjänster avseende klimatkompensationen. Domstolen har bedömt att MAX inte heller kan få avdrag för dessa kostnader. MAX har inte heller fått ersättning för ombudskostnader i målen.

  • Klimatkompensation är en mycket aktuell fråga för många företag, säger Jenny Sandell, rådman vid Förvaltningsrätten i Luleå. Det intressanta för företaget är om man kan få göra avdrag för den här typen av kostnader. I det här fallet har inte MAX rätt till avdrag för klimatkompensation.

Domen kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

Senast ändrad: 2016-06-16

För mer information kontakta:

Jenny Sandell
Rådman
0920-27 76 45
jenny.sandell@dom.se

Målnummer:

1504-15

1505-15