JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om licensjakt efter lodjur

[2018-03-07] Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat dom i fyra mål, som gäller licensjakt efter lodjur i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt efter totalt 63 lodjur tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 1 mars 2018 till och med den 15 april 2018.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län har beslutat om licensjakt efter totalt 63 lodjur. Föreningen Jaktkritikerna överklagade och begärde i första hand att besluten skulle upphävas. Länsstyrelsen i Jämtland läns beslut har även överklagats av föreningen Nätverket Lo & Varg som yrkade att beslutet skulle upphävas.

Förvaltningsrätten gör bedömningen att syftet med licensjakten, bl.a. att lodjursstammen ska vara jämnt fördelad över länen och att skadorna på rennäringen ska minska, i sig är acceptabla och kan motivera ett undantag från det strikta skyddet för lodjur. Förvaltningsrätten anser även att jakten är ändamålsenlig, dvs. de syften som angetts kan förväntas uppnås genom licensjakt och att det saknas andra lämpliga lösningar för att uppnå dessa syften. När det gäller hur många lodjur som ska omfattas av jakten har hänsyn tagits till lodjurets nationella bevarandestatus och hur stor andel av lodjursstammen som finns inom respektive län. Förvaltningsrätten har bedömt att licensjakten inte försvårar ett upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus och bedömer jakten vara proportionerlig. Vidare anser förvaltningsrätten att kraven om selektiv jakt under strängt kontrollerade förhållanden är uppfyllda.

Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda.


Bifogade filer:

492-18 495-18 497-18 498-18


Senast ändrad: 2018-03-07

För mer information kontakta:

Eva Westerlund
Domare
0920-29 54 77

Målnummer:

492-18

495-18

497-18

498-18