JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets roll är att övervaka att domstolen följer regelverken för personuppgiftsbehandling.

Detta bland annat genom att informera den personuppgiftsansvarige (förvaltningsrätten) samt de anställda om vilka skyldigheter de har enligt regelverken för personuppgiftsbehandling samt vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och för enskilda i frågor som rör personuppgiftsbehandling.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Luleå (organisationsnummer 202100-2742) har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet. Bland annat behandlas personuppgifter avseende parter m.fl. i mål hos domstolen och avseende den som skickar en allmän förfrågan till domstolen.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos förvaltningsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.
Senast ändrad: 2019-04-01

Förvaltningsrätten i Luleås dataskyddsombud är:

Anna Hjärtberg Wernqvist
Rådman och enhetschef

0920-27 76 06